Værestedet

Tilbudsbeskrivelse

Tilbudsbeskrivelse

Værestedet ligger i Ungehuset, Willemoesgade 59-61, og Værestedet er for alle unge, der er bevilliget efterværn i Familiecentret.

Efterværnsværestedet er et tilbud til unge mellem 18 og 23 år, som opfylder kriterierne for efterværn jf. serviceloven § 76. Værestedet skal bidrage til, at de unge får en god overgang til en selvstændig voksentilværelse. Efter nærmere aftale er der mulighed for opstart allerede umiddelbart efter 17 ½ års mødet.

Værestedet har åbent hver torsdag fra kl. 15.00 – 21.00. Der er mulighed for at den unge kan tage en gæst med. Der bliver grinet og snakket om alt mellem himmel og jord. Vi hygger og nyder lidt eftermiddagsmad sammen, hvorefter vi laver aftensmad, spiller spil, snakker osv.

Værestedet fungerer som en slags ”cafe”, der er indrettet i samarbejde med de unge, i hyggelige og trygge rammer, hvor den unge kan komme og ”bare være” og på egne præmisser knytte kontakt og danne relationer til andre unge – danne nye venskaber.

Når en ung fylder 18 år, er der meget at holde styr på i processen til at blive voksen og lære at tage ansvar for eget liv. Der er ligeledes mange krav fra omverdenen til, hvad man skal kunne selv.

 Den unge tilbydes derfor individuel rådgivning vedr.:

 • Uddannelse
 • Arbejde
 • Fritid
 • Bolig
 • Økonomi og budgetlægning
 • Ansøgninger til f.eks. SU, enkeltydelser, uddannelseshjælp, boligstøtte, indskudslån osv.
 • Andre problemstillinger, som den unges selv synes er væsentlig for hans eller hendes udvikling 

 
Værestedet tilbyder endvidere:

 • Fællesspisning, hvor de unge inddrages i planlægningen og i fællesskab håndterer de praktiske pligter omkring måltidet 
 • Temaarrangementer med eksempelvis oplæg om relevante emner (uddannelse, jobsøgning, fritidsliv, kultur, SKAT, Budget, mv.)
 • Aktiviteter ude af huset – fx besøg hos virksomheder, uddannelsesinstitutioner, sportsklubber e.l.
 • Støtte den unges følelsesmæssige og sociale udvikling.
 • Støtte til kontakten og relationen til familien, herunder støtte til en konstruktiv løsrivelsesproces.


Rådgivning

Foruden samværet i værestedet får de unge tilbudt rådgivning i tidsrummet fra kl. 14.00 – 18.00. Rådgivningen har til formål at støtte og vejlede den unge bl.a. i forhold til at søge optagelse på uddannelse, søge kontanthjælp, boligstøtte, boligindskud, økonomi, enkeltydelser, samt afklare spørgsmål om skatteforhold, privatbudget, lovgivningsmæssige forhold osv.

Den 2. torsdag i måneden vil Jobcenteret og UUvejledningen ligeledes være repræsenteret i Rådgivningen fra kl. 15.00 – 17.00. UUvejledningen kan støtte og vejlede ift. udarbejdelse af Uddannelsesplan og uddannelsesmuligheder i Esbjerg kommune. Jobcenteret kan rådgive og vejlede den unge om Kontanthjælpsreformen ift. hvilke rettigheder og pligter den unge har, samt hvilke krav der stilles til den unge, når ens forsørgelse i en periode er Uddannelseshjælp/aktivitetshjælp.

Fritidskonsulenterne er ligeledes en del af Rådgivningen, da de ca. en gang i måneden vil være til rådighed ift. at rådgive den unge om mulighederne for fritidsarbejde i Esbjerg kommune og støtte til at skrive ansøgninger hertil.

Formål

Formålet med Efterværnsværestedet er at forberede og klæde de unge på til en selvstændig voksentilværelse, jf. SEL § 76.

Metodegrundlag

Værestedets faglige grundlag tager sit udspring i den narrative tilgang med delelementer fra andre relevante tilgange og behandlingsmetoder.

 • Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at relationer og nærvær i samarbejdet med den unge har effekt. Et nærvær, som bygger på nysgerrighed og det, at vi er autentiske.
 • Vi tror på ægthed, ærlighed og ikke mindst ligeværdighed.
 • Vi praktiserer en gennemsigtig praksis. Med det mener vi, at vi fortæller om vores intentioner, tanker, betænkeligheder og teorier i vores samarbejde med den unge.
 • Vi tager udgangspunkt i den enkelte unge, og i hvad vedkommende fortæller, og handler og samtaler ud fra dette.

 

Personale

Værestedet er bemandet med ungekonsulenter fra Ungehuset. Èn gang hver måned er også en rådgiver fra jobcentret og UUVejledningen til stede, samt Fritidskonsulenterne.